HRM Consultancy, Interim opdrachten & Coaching

Coaching: werkwijze

"Doe wat je echt graag wilt en je zult geen dag in je leven echt aan het werk zijn"


Coaching heeft te maken met het realiseren van individuele groei. Het coachen heeft zijn weerslag op het dagelijkse functioneren in werk en privé. Als coach begeleid ik bedrijven en medewerkers op verschillende terreinen. Men kan denken aan:

  • stress, overbelasting, burnout
  • veranderingsprocessen
  • functionerings-, beoordelings- en/of POP-gesprekken voeren
  • voor het eerst leiding gaan geven
  • het organiseren van tijd
  • spanningen omtrent anders leren omgaan met een collega
  • overgang naar een nieuwe functie
  • het ontwikkelen van specifieke competenties


Werkwijze:


Vrijblijvende kennismaking:
Tijdens dit gesprek wordt de doelstelling en knelpunten besproken en uitleg over de werkwijze gegeven. De trajecten stem ik af op de wensen en de behoeften van de medewerker en van de organisatie. Het is belangrijk dat voor beiden een duidelijk beeld ontstaat over de verwachtingen.

Coachen is maatwerk:
Het traject start met een intakegesprek met de opdrachtgever en degene die het coachtraject gaat volgen. In dit gesprek worden verwachtingen uitgesproken, concrete afspraken gemaakt en coachvragen helder geformuleerd.

Het aantal gesprekken dat nodig is, hangt sterk samen met de omstandigheden en verloop van het begeleidingstraject. Gemiddeld zijn tussen de 4 en de 10 gesprekken voldoende.

Ik stimuleer mensen om zelf actief na te denken over de situatie, zelf hun eigen verantwoordelijkheid te nemen waardoor nieuwe inzichten ontstaan. Hierdoor komt een veranderingsproces op gang.

De ontwikkeling van de cliënt staat helemaal centraal. In dit proces worden weer kansen en nieuwe perspectieven gezien.

Afronding:
Indien gewenst kan na afloop van het begeleidingstraject een evaluatiegesprek plaats vinden.

Ethische gedragscode:
Als coach werk ik volgens een ethische gedragscode. Dit betekent dat de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk is en blijft.